Figura del Experimento de Asch

Asch Experiment Figure

Full reference: 

(Sep 27, 2008). Figura del Experimento de Asch. Dec 10, 2019 Obtenido de Assistert Selvhjelp - Få bedre psykisk helse via internett: https://app.assistertselvhjelp.no/es/figura-del-experimento-de-asch